supreme-court-united-states-columns-row.

דיני תאגידים

modern-business-center.jpg

דיני תאגידים הם מכלול החוקים, הכללים, התקנות והפרקטיקות השולטות בהקמה ותפעול של תאגידים. החוקים נוגעים בזכויות ובחובות של כל האנשים המעורבים בהקמה, בעלות, הפעלה וניהול תאגיד. 

החוק מסדיר ישויות משפטיות קיימות לניהול עסקים בין היתר:

הקמת חברה, עריכת תקנון התאגדות, הסכם מייסדים, תצהירי בעלי מניות ראשוניים, תצהיר דירקטורים ראשוניים, הסכם עבודה, הקצאת מניות, העברת מניות, הסכם סודיות, שינוי שם חברה, שינוי בהרכב דירקטוריון, פירוק מרצון, תצהירי בעלי מניות, שותפות.

משרדנו בעל ניסיון רב בסיוע משפטי לתאגידים ולסטארט-אפים תוך התמקדות בצרכים ובאינטרסים העסקיים והמשפטיים.